Syndyk masy upadłości Agnieszki Huczek w upadłości

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Środa, 12 Wrzesień, 2018  09:00
  • Cena: 614 858 zł
  • Kategoria: Nieruchomości / Domy / Sprzedaż
  • Powierzchnia: 165
  • Liczba pokoi: 4 pokoje
  • Pow. działki: 1197
  • Rynek: Pierwotny

Opis oferty:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Huczek w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowie składającej się z działki nr 70/33 o pow. 0,1197 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,91 m2, z garażem. o powierzchni zabudowy 128,00 m2, położonej w Sułkowie (Gmina Wieliczka). Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1I/00036548/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Minimalna cena sprzedaży wynosi:
614.858,00 zł (słownie złotych: sześćset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) brutto.

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg Agnieszka Huczek w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 250/17 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 1500, w biurze syndyka 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 33 A (decyduje data wpływu do biura syndyka), biuro czynne jest w dni robocze w godz. 900 – 1500, oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie: 61.485,80-zł (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 80/100) na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Huczek prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 90 8591 0007 0260 0458 2454 0001 najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Kraków ul. Przy Rondzie 7 sala 222 pawilon K.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

To ogłoszenie jest archiwalne i może być nieaktualne.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone:jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Wieliczka
Jadwiga
Na Lento.pl od 05 maj 2014
Strona użytkownika
Obserwuj
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie